Die nägschti Uusfahrt
goot 3 Tag lang.
Vom 1. bis 3. Auguscht 2019.
Mir göön ins Frankrich
Bitte bim René
bis am 27.Juli aamälde.

Dr René freut sich über jede wo kunnt

 

Mitnä: E Volle Tank, Euros, E paar Kleider

Eure Sekretär